شیشه عینكت را با گل استتار كن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب عملیات شوخ طبعی ها به اوج می رسید. هركس سعی می كرد به نحوی نشان بدهد كه از شادی در پوست خود نمی گنجد. همه لباس نو پوشیده و عطر زده و آرایش كرده بودند و با هم خوش و بش می كردند. به بچه های عینكی می گفتند:«اخوی شیشۀ عینكت را با گل […]
شب عملیات شوخ طبعی ها به اوج می رسید. هركس سعی می كرد به نحوی نشان بدهد كه از شادی در پوست خود نمی گنجد. همه لباس نو پوشیده و عطر زده و آرایش كرده بودند و با هم خوش و بش می كردند. به بچه های عینكی می گفتند:«اخوی شیشۀ عینكت را با گل استتار كن عملیات لو نرود».