شهید زنده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعد از حمله در جایی بودیم كه آتش دشمن شدید بود و نمی توانستیم بیرون بیاییم. در همین وضعیت مهمات ما نیز تمام شد. گروهی به سراغ ما آمدند تا ما را دستگیر كنند، من فوراً در میان شهدا افتادم و سر و صورتم را خونی كردم .آن ها دوستانم را به اسارت بردند، اما […]
بعد از حمله در جایی بودیم كه آتش دشمن شدید بود و نمی توانستیم بیرون بیاییم. در همین وضعیت مهمات ما نیز تمام شد. گروهی به سراغ ما آمدند تا ما را دستگیر كنند، من فوراً در میان شهدا افتادم و سر و صورتم را خونی كردم .آن ها دوستانم را به اسارت بردند، اما هر چه لگد بر سر و سینه من زدند تكان نخوردم بالاخره رفتند و من خلاص شدم، دوستانم بعد از پنج سال اسارت برگشتند.