شهرك ولی عصر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
راه را گم كرده بود. منطقۀ عملیاتی وسیع، طفلكی از هر طرف كه می رفت، دورتر می شد. حالا كی؟ نیمه شب. جلوی پایش ترمز كردیم. هراسان آمد جلو كه:«برادر! راه را گم كرده ام، می خواهم بروم شهرك ولی عصر». رانندۀ ما تأملی كرد و گفت:«اشتباه آمدی باباجان! شما باید بروی سه راه آذری […]
راه را گم كرده بود. منطقۀ عملیاتی وسیع، طفلكی از هر طرف كه می رفت، دورتر می شد. حالا كی؟ نیمه شب. جلوی پایش ترمز كردیم. هراسان آمد جلو كه:«برادر! راه را گم كرده ام، می خواهم بروم شهرك ولی عصر». رانندۀ ما تأملی كرد و گفت:«اشتباه آمدی باباجان! شما باید بروی سه راه آذری كه الان شده میدان شمشیری، از آن جا برای شهرك مینی بوس هست، دو تومان می دهی صاف می برندت شهرك».