شهادت نوبتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بخشی از حرف ها و بحث ها همیشه مربوط به شهدای آینده بود و چه خواب و خیال هایی كه برادران برای هم نمی دیدند! وضعیت اشخاص را كارشناسی می كردند. این كه هر كسی چه موقعیت و شرایطی دارد و رعایت نوبت، سابقۀ خدمت، اخلاص در عمل و وضع ظاهر از جمله عواملی بود […]
بخشی از حرف ها و بحث ها همیشه مربوط به شهدای آینده بود و چه خواب و خیال هایی كه برادران برای هم نمی دیدند! وضعیت اشخاص را كارشناسی می كردند. این كه هر كسی چه موقعیت و شرایطی دارد و رعایت نوبت، سابقۀ خدمت، اخلاص در عمل و وضع ظاهر از جمله عواملی بود كه در شهادت اشخاص در نظر اهل فن مدخلیت داشت: «نوبتی هم كه باشد نوبت حسن است و اگر به گردن كلفتی باشد معلوم است كه بعد از ... صدام از همه گردن كلفت تر است!».