شنی مین كش

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعضی جاها كه باید از عرض معبر عبور می كردیم و تخریب چی ها برای خنثی سازی در دسترس نبودند؛ بچه ها شنی پارۀ تانك ها را كه بسیارهم سنگین است به زحمت حمل می كردند و در محل عبور به شكل حلقه ای قرار می دادند و خود پشت خاكریز پنهان می شدند. شنی […]
بعضی جاها كه باید از عرض معبر عبور می كردیم و تخریب چی ها برای خنثی سازی در دسترس نبودند؛ بچه ها شنی پارۀ تانك ها را كه بسیارهم سنگین است به زحمت حمل می كردند و در محل عبور به شكل حلقه ای قرار می دادند و خود پشت خاكریز پنهان می شدند. شنی تانك لحظاتی بعد درحین بازشدن با وزنی كه داشت مین های زیادی را سر راه خود منفجرمی كرد. درنتیجه، با اتصال دو رشته شنی راه عبور خوبی برای همه باز شد. بعد تابلویی درمحل نصب می شد كه روی آن نوشته بود:“ فقط از روی شنی ها عبوركنید، منطقه آلوده به مین است“.