شمع هایی با محافظ آر.پی.جی.

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای عبور و مرور در شب، بچه ها پلاستیك های پوششی و محافظ آر.پی.جی. و گلولۀ توپ را به اندازۀ ٢٠ سانتی متر می بریدند كه شبیه لیوان می شد بعد یك سوی آن را برش می زدند و داخل آن شمع قرار می دادند و در مسیر نیروهای خودی تنظیم می كردند، قرارش می […]
برای عبور و مرور در شب، بچه ها پلاستیك های پوششی و محافظ آر.پی.جی. و گلولۀ توپ را به اندازۀ ٢٠ سانتی متر می بریدند كه شبیه لیوان می شد بعد یك سوی آن را برش می زدند و داخل آن شمع قرار می دادند و در مسیر نیروهای خودی تنظیم می كردند، قرارش می دادند تا راننده ها راه را گم نكنند. در مسیر گروهان دوبه دو و در مسیر گروهان سه به سه و به این ترتیب منطقۀ استقرار هرگروه برای راننده مشخص می شد.