شمشیر بازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
با شاخه ی درختان نخل كه چون شمشیر انحنا دارند با بچه های هم محلی شمشیر بازی می كردیم. چند روایت: برای خانه بازی با فشنگ كلاشینكف یك صفحه ی مقوایی ٥٠٥٠ سانتی متر تهیه می كردیم و داخل آن سه مربع تو در تو با خودكار یا زغال می كشیدیم به شكلی كه وسط […]
با شاخه ی درختان نخل كه چون شمشیر انحنا دارند با بچه های هم محلی شمشیر بازی می كردیم.


چند روایت:
برای خانه بازی با فشنگ كلاشینكف یك صفحه ی مقوایی ٥٠٥٠ سانتی متر تهیه می كردیم و داخل آن سه مربع تو در تو با خودكار یا زغال می كشیدیم به شكلی كه وسط اضلاع سه مربع به یكدیگر وصل بودند. درنتیجه خطوط متقاطعی به دست می آمد. برای شروع بازی دو نفر هركدام دو ازده فشنگ ازیك نوع سلاح یا كالیبر برمی داشت. تمام فشنگ ها را روی صفحه می چیدند. به ترتیب هركدام شروع می كردند به جابه جا كردن فشنگ های خود و این كار را آن قدر ادامه می دادند تا بتوانند سه فشنگ خود را دریك خط افقی یا عمودی قرار بدهند و این كار مستلزم برداشتن فشنگ های حریف بود.
در روایت دیگر، محیط بازی را چهار مربع یا مستطیل وجدولی كه ٢٤ مهره روی آن قرار بگیرد نیز ذكر كرده اند واین كه هر بازی كن ١٢ مهره یا قطعه سنگ دراختیار داشت. جای دیگر (سربازی قلعه) برای هرطرف بازی ١٨ عدد سنگ وچوب نام برده شده است.