شلوار و شعار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اسرا با صدای بلند شعار می دادند كه دخیل یا خمینی و انا مسلم ولی از احوالاتشان معلوم بود كه اگر فرصتی دست بدهد فرار می كنند یا مراقب خود را خلع سلاح می كنند. بسیجی زیركی كه متوجه این قضیه بود دستور داد همه كمربندهایشان را درآورند. بعد آن ها را حركت داد. ازآن […]
اسرا با صدای بلند شعار می دادند كه دخیل یا خمینی و انا مسلم ولی از احوالاتشان معلوم بود كه اگر فرصتی دست بدهد فرار می كنند یا مراقب خود را خلع سلاح می كنند. بسیجی زیركی كه متوجه این قضیه بود دستور داد همه كمربندهایشان را درآورند. بعد آن ها را حركت داد. ازآن به بعد همه دستشان به كمرشان بود تا شلوارشان پایین نیفتد. عراقی ها وقتی به كنه قضیه پی بردند حسابی حالشان گرفته شد. دیگر شعار ندادند و با حال آشفته ای تا پشت خط عقب رفتند.