شعبان رمضان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دو نفر به قید قرعه و روش تر و خشك كردن از میان نیروها انتخاب می شدند و در دایره ای كه روی زمین قبلاً رسم شده بود قرار می گرفتند. اسم یكی می شد شعبون و دیگری رمضون. بچه ها چشم های این دو نفر ار محكم با پارچه ای می بستند. بعد، كمربند […]
دو نفر به قید قرعه و روش تر و خشك كردن از میان نیروها انتخاب می شدند و در دایره ای كه روی زمین قبلاً رسم شده بود قرار می گرفتند. اسم یكی می شد شعبون و دیگری رمضون. بچه ها چشم های این دو نفر ار محكم با پارچه ای می بستند. بعد، كمربند یا تسمه ای را در گوشه ای از میدان قرار می دادند و از آن دو می خواستند تسمه را پیدا كننند و در همان حال توجه داشته باشند كه پایشان را از دایره بیرون نگذارند چون درآن صورت می سوختند. هر یك از این دو نفر اول با احتیاط سعی می كردند محل تسمه را تشخیص بدهند و بعد از پیدا كردن و برداشتن ان یكی دیگری را به اسم صدا می زد و با جواب دادن او به دنبال صدا می رفت و در حالی كه تسمه یا كمر بند را به علامت تهدید در دست خود تاب می داد آن را به سوی صاحب صدا می چرخاند و همین طور بازی ادامه داشت تا پای یكی از خط بیرون می رفت یا شلاق به بدنش اصابت كند آن وقت نوبت بازی دو نفر بعدی بود.