سیم و قوطی اخبار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از سنگر مخابرات به سنگرها یك سیم و قوطی وصل كرده بودند. هر وقت پیام مهمی به سنگر مخابرات می رسید با كشیدن سیم ها، بچه های سنگرهای دیگر هم مطلع می شدند و اعلام امادگی می كردند. بدون این كه احتیاج باشد به همۀ سنگرها سركشی شود چون این امر باعث از دست دادن […]
از سنگر مخابرات به سنگرها یك سیم و قوطی وصل كرده بودند. هر وقت پیام مهمی به سنگر مخابرات می رسید با كشیدن سیم ها، بچه های سنگرهای دیگر هم مطلع می شدند و اعلام امادگی می كردند. بدون این كه احتیاج باشد به همۀ سنگرها سركشی شود چون این امر باعث از دست دادن زمان و خطرهای جانی برای بچه ها بود.