سیر، سیگار و تنباكو

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
هوا به قدری گرم بود كه نمی توانستیم در چادر بخوابیم، بیرون چادر هم قلمرو فرمانروایی قدرتمند عقرب ها و رتیل ها بود . با ماشین گردان به پادگان دو كوهه رفتیم و در عقبۀ واحد توپ خانۀ ١٣٥، حدود ٣٠ پوكۀ طلایی رنگ توپ را بار زدیم و برگشتم. پوكه را به فواصل منظم […]
هوا به قدری گرم بود كه نمی توانستیم در چادر بخوابیم، بیرون چادر هم قلمرو فرمانروایی قدرتمند عقرب ها و رتیل ها بود . با ماشین گردان به پادگان دو كوهه رفتیم و در عقبۀ واحد توپ خانۀ ١٣٥، حدود ٣٠ پوكۀ طلایی رنگ توپ را بار زدیم و برگشتم. پوكه را به فواصل منظم با سر داخل زمین فرو كردیم بعد با تخته های جعبه مهمات یك تخت بزرگ با ظرفیت ١٢ نفر وبه ارتفاع ٧٥ سانتی متر از زمین ساختیم و برای استراحت شب ها ازآن استفاده می كردیم.
روش دیگر برای جلوگیری از ورود عقرب و رتیل به چادر این بود كه از سیر، سیگار و تنباكو و دود آن كمك می گرفتند یا طناب های كلفت را به صورت حلقه ای و بیضی می كشیدند چون معروف بود كه عقرب ها نمی توانند از آن بالا بروند.