سگ و الاغ مین روب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای معبر زدن در میدان مین، شب تعدادی سگ، الاغ و خر را در میدان می راندیم تا مسیر عبور بازشود و نیروها برای حمله از آن محل تردد كنند.
برای معبر زدن در میدان مین، شب تعدادی سگ، الاغ و خر را در میدان می راندیم تا مسیر عبور بازشود و نیروها برای حمله از آن محل تردد كنند.