سپر شیشه ای

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بطری های شكسته را بالای دیوار در داخل سیمان قرار می دادیم . وقتی سیمان محكم می شد، شیشه ها هم محكم می شدند و هر كسی كه نیت می كرد با پریدن یا گرفتن لبۀ دیوار به داخل پایگاه بیاید، با دست و پایی بریده باز می گشت.
بطری های شكسته را بالای دیوار در داخل سیمان قرار می دادیم . وقتی سیمان محكم می شد، شیشه ها هم محكم می شدند و هر كسی كه نیت می كرد با پریدن یا گرفتن لبۀ دیوار به داخل پایگاه بیاید، با دست و پایی بریده باز می گشت.