سولۀ سانتی مانتال!

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سوله هایی كه داشتیم اسكلتش تیر آهن های پنج ضلعی شكل بود. سوله های غنیمتی از عراقی ها هم آهن هایش منحنی بود. سولۀ ما سولۀ بهداری بود كه با تخته های به دست آمده از جعبۀ موشك كاتیوشا به طول سه متر و عرض ٢٥ سانتی متر آن را تخته كاری كرده و از […]
سوله هایی كه داشتیم اسكلتش تیر آهن های پنج ضلعی شكل بود. سوله های غنیمتی از عراقی ها هم آهن هایش منحنی بود. سولۀ ما سولۀ بهداری بود كه با تخته های به دست آمده از جعبۀ موشك كاتیوشا به طول سه متر و عرض ٢٥ سانتی متر آن را تخته كاری كرده و از زیر تخته ها به همه جای سوله سیم برق كشیده بودم. در مجموع، سوله ای شده بود با نماكاری زیبا، در ورودی شیك، حمام، اجاق، قفسۀ كتاب و قرآن، قفسه برای ظروف، قفسه برای پتو و چند كشور زیبا برای وسایل جزیی و خرت و پرت ها.