سوزن چراغ توری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
روزی سوزن چراغ توری ما خراب شد، وسیله و امكاناتی نداشتیم تا سوزن شكسته را تعمیر كنیم . من یك رشته از سیم تلفن به طول ٥/٠ سانتی متر جدا كردم و سوزن شكسته را در آوردم وسیم را به جای سوزن شكسته قرار دادم. بعد با انبر دست آن را محكم كردم. سوزن جدید […]
روزی سوزن چراغ توری ما خراب شد، وسیله و امكاناتی نداشتیم تا سوزن شكسته را تعمیر كنیم . من یك رشته از سیم تلفن به طول ٥/٠ سانتی متر جدا كردم و سوزن شكسته را در آوردم وسیم را به جای سوزن شكسته قرار دادم. بعد با انبر دست آن را محكم كردم. سوزن جدید ازسوزن اصلی بهتر هم كار می كرد.