سوزن دوزی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
چسباندن عبارت نوشته و نصب تابلو در چادر مقدور نبود، به روش سوزن دوزی با نخ های كوبلن رنگی، عباراتی را كه بیش تر تذكرات اخلاقی و شعار حماسی بود روی بدنه و سقف چادر می نوشتند.
چسباندن عبارت نوشته و نصب تابلو در چادر مقدور نبود، به روش سوزن دوزی با نخ های كوبلن رنگی، عباراتی را كه بیش تر تذكرات اخلاقی و شعار حماسی بود روی بدنه و سقف چادر می نوشتند.