سنگ و كلوخ نارنجكی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
زخمی شده بودم و اسلحه ام از كار افتاده بود و در چند قدمی دشمن قرار داشتم. هر لحظه ممكن بود اسیر شوم یا تیر خلاص بخورم. نزدیك دژ عراقی ها بودم. سنگ و كلوخ اطرافم را جمع و به سمت آن ها پرت كردم. عراقی ها به تصور این كه نارنجك است خود را […]
زخمی شده بودم و اسلحه ام از كار افتاده بود و در چند قدمی دشمن قرار داشتم. هر لحظه ممكن بود اسیر شوم یا تیر خلاص بخورم. نزدیك دژ عراقی ها بودم. سنگ و كلوخ اطرافم را جمع و به سمت آن ها پرت كردم. عراقی ها به تصور این كه نارنجك است خود را از بالای دژ به پایین پرت كردند و من توانستم خودم را نجات بدهم.