سنگ مرمی موش كش

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از شیوه های مبارزۀ مسلحانه با موش ها در آوردن مرمی گلوله بود و گذاشتن سنگ یا پنبه به جای آن و شلیك كردن. بعضی هم داخل جلد گلولۀ آر.پی.جی. پنیر قرار می دادند و موش های شكمو را شكار می كردند.
از شیوه های مبارزۀ مسلحانه با موش ها در آوردن مرمی گلوله بود و گذاشتن سنگ یا پنبه به جای آن و شلیك كردن. بعضی هم داخل جلد گلولۀ آر.پی.جی. پنیر قرار می دادند و موش های شكمو را شكار می كردند.