سنگرهای نو به نو

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اوایل جنگ، قبل از ورود وسیع بسیجیان به جبهه وهنگامی كه منقضی خدمت های سال ٥٦ را به جبهه فراخواندند، در جبهۀ زغند، یك گروهان ١٢٥ نفره در مقابل ارتش عراق ایستادگی می كردند و به خاطر كمبود نیرو هر روز در نقطه ای و از زاویه ای خود را به دشمن نشان می دادند، […]
اوایل جنگ، قبل از ورود وسیع بسیجیان به جبهه وهنگامی كه منقضی خدمت های سال ٥٦ را به جبهه فراخواندند، در جبهۀ زغند، یك گروهان ١٢٥ نفره در مقابل ارتش عراق ایستادگی می كردند و به خاطر كمبود نیرو هر روز در نقطه ای و از زاویه ای خود را به دشمن نشان می دادند، تا آن ها خیال كنند در تمام نقاط نیرو وجود دارد و بدین طریق، ما هر روز مسئول كندن سنگر جدید بودیم.