سلاح های قلابی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در طی شبانه روز در منطقه مواردی پیش می آمد كه نیروها مجبور بودند با قصد قبلی و نقشه یا به اظطرار نبود. سلاح و مهمات در غافل گیری های دشمن، از سلاح های قلابی استفاده كننند، مثل كار گذاشتن لولۀ پولیكا یا لوله های فلزی، الوار و چوب و تخته درسنگرها یا سكو هایی […]
در طی شبانه روز در منطقه مواردی پیش می آمد كه نیروها مجبور بودند با قصد قبلی و نقشه یا به اظطرار نبود. سلاح و مهمات در غافل گیری های دشمن، از سلاح های قلابی استفاده كننند، مثل كار گذاشتن لولۀ پولیكا یا لوله های فلزی، الوار و چوب و تخته درسنگرها یا سكو هایی كه برای پرتاب توپ یا استقرار تانك طراحی و ساخته شده بود یا هوا فرستادن بالن های پلاستیكی مشتعل به جای منور ، پرتاب كلوخ، سنگ و پوكه های فشنگ به سوی سنگرها و خاكریز یا راه های تردد دشمن به دست گرفتن چوب، فلز یا هر چیز دیگری به جای اسلحه و نارنجك در مواجهۀ ناگهانی ، با افرادی از دشمن كه ممكن بود به حفظ جان نیروها و اسیر گرفتن یا فراری دادن دشمن منجر شود اهدافی كه نیروها در به كار بردن سلاح های قلابی داشتند به اعتبار زمان و مكان فرق می كرد.
ایجاد ترس و وحشت دردل دشمن به نحوی كه جرأت نزدیك شدن به خطوط خودی یا محل استقرار آن ها از او سلب شود؛ پیشرفته نشان دادن مهمات و جنگ افزارهای موجود در خط با حجم زیاد و به تأخیر انداختن زمان حمله یا پاتك دشمن ؛ گمراه كردن هواپیما های شناسایی و گشتی های دشمن در ارزیابی امكانات خطوط رزمندگان ؛ ایجاد دلهرۀ ناشی از تصور حمله در آن ها كه موجب استفاده از حجم وسیعی از مهمات و اتلاف امكانات نظامی آن ها می گردید،؛ شناسایی مواضع پدافندی و محل استقرار نیروهای خودی و سنگرها و مواضع آن ها كه ممكن بود با دیده شدن دهانۀ آتش سلاح هایشان شناسایی شوند، تمام شدن مهمات یا دسترسی نداشتن به آن؛ قرار گرفتن در موقعیت غافل گیری و همراه نداشتن اسلحه یا حتی نوعی شوخی برای آزار روانی دشمن و ایجاد نشاط و تقویت روحیۀ نیروهای خود.