سلاح سرد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات حصر آبادان، تك تیراندازهای عراقی بچه ها را خیلی اذیت می كردند. فكری به نظرم رسید. یك كلاه آهنی را سردسته بیلی قرار دادم و آن را مرتب جابه جا می كردم . به این طریق، تك تیرانداز دشمن را حسابی كلافه كردم.
در عملیات حصر آبادان، تك تیراندازهای عراقی بچه ها را خیلی اذیت می كردند. فكری به نظرم رسید. یك كلاه آهنی را سردسته بیلی قرار دادم و آن را مرتب جابه جا می كردم . به این طریق، تك تیرانداز دشمن را حسابی كلافه كردم.