سلاح بیل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پاس بخش بودم و حدود هفتصد تا هشتصد متر با دشمن فاصله داشتیم . فكر كردم نكند دشمن وارد خط شود و ما را اسیر كند. حیله ای اندیشیدم .به این ترتیب كه روی سنگرهای خالی یك كلاه خود و یك دسته بیل گذاشتم، طوری كه دسته به طرف دشمن بود و مثل اسلحه به […]
پاس بخش بودم و حدود هفتصد تا هشتصد متر با دشمن فاصله داشتیم . فكر كردم نكند دشمن وارد خط شود و ما را اسیر كند. حیله ای اندیشیدم .به این ترتیب كه روی سنگرهای خالی یك كلاه خود و یك دسته بیل گذاشتم، طوری كه دسته به طرف دشمن بود و مثل اسلحه به نظر می رسید. وقتی دشمن منور می زد تصور می كرد كسی بالای سنگر نشسته است.