سقف آبكشی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سقف سنگرهای ما در نقطۀ غرب از جنس پلیت بود كه روی آن خاك فراوان ریخته بودیم. این پلیت ها سوراخ های متعددی داشت و بیش تر به آبكش شبیه بود تا سقف سنگ ر! هنگامی كه باران می بارید و بچه ها خواب بودند، آب از این سوراخ ها نفوذ می كرد و روی […]
سقف سنگرهای ما در نقطۀ غرب از جنس پلیت بود كه روی آن خاك فراوان ریخته بودیم. این پلیت ها سوراخ های متعددی داشت و بیش تر به آبكش شبیه بود تا سقف سنگ ر! هنگامی كه باران می بارید و بچه ها خواب بودند، آب از این سوراخ ها نفوذ می كرد و روی سر می ریخت. هیچ چیزی هم برای دفع آب باران در دسترس نداشتیم. بعد از مدتی سوراخ ها را با چهار، پنج رشته نخ پنبه ای به همدیگر وصل كردیم و سرنخ را كه آب از آن می چكید در تشتی قرار دادیم. هنگامی كه تشت پر می شد آن را خالی می كردیم. البته گاهی پیش می آمد كه خواب می ماندیم و آب از تشت لبریز می شد و روی پتوها می ریخت و همه چیز را خیس می كرد.