سخن چین

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یك بی سیم چی داشتیم كه وقتی می خواستیم او را كفری كنیم می گفتیم:«برو، تو دیگر حرف نزن، فضول!» دیگری اضافه می كرد:«سخن چین، هیچ می دانی سخن چین بدبخت هیزم كش است؟» بعد او می گفت:«خودت چی؟ اگر من فضول هستم تو آنتنی! من نباشم كارتان زار است. تو را به خدا ببین […]
یك بی سیم چی داشتیم كه وقتی می خواستیم او را كفری كنیم می گفتیم:«برو، تو دیگر حرف نزن، فضول!» دیگری اضافه می كرد:«سخن چین، هیچ می دانی سخن چین بدبخت هیزم كش است؟» بعد او می گفت:«خودت چی؟ اگر من فضول هستم تو آنتنی! من نباشم كارتان زار است. تو را به خدا ببین چه زمانه ای شده، دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه!».