سایر بازی ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بازی های بومی بدون توضیح كه امكان تحقیق و تفصیل آنها میسر نشد و در جبهه معمول بوده است از این قرار است:“ شلاقو“، “خرتپلو“،“پاتلگو“، “تقاتق“،“لت بازی“،“بندك سوار“،“تپ تپو“،“گوبه چوب“،“خردزد را بگیر“،“ نه سنگ بازی“،“ دشتی تی“،“كره منكیش“،“ترشی شی“،“ آشولی قرسمن“،“تنور گرمه“،“ گورجفت“،“ چوب پلی پلی پلی“،“ گوبازی“،“ماه چلاس“،“ كیلی ماسك“،“ آس مصح“،“ قتول بازی“،“ […]
بازی های بومی بدون توضیح كه امكان تحقیق و تفصیل آنها میسر نشد و در جبهه معمول بوده است از این قرار است:“ شلاقو“، “خرتپلو“،“پاتلگو“، “تقاتق“،“لت بازی“،“بندك سوار“،“تپ تپو“،“گوبه چوب“،“خردزد را بگیر“،“ نه سنگ بازی“،“ دشتی تی“،“كره منكیش“،“ترشی شی“،“ آشولی قرسمن“،“تنور گرمه“،“ گورجفت“،“ چوب پلی پلی پلی“،“ گوبازی“،“ماه چلاس“،“ كیلی ماسك“،“ آس مصح“،“ قتول بازی“،“ سه گورالك“ ، “چولگو“،“گله گله شور تبیه“،“خنك تپك“،“ترقاقهخشكی“،“عرق گل“ ،“ قلعه جنگی “،“ چوب یله بازی“،“ دوكومه“،“ دست به چاله“،“ پل چفته“،“ شاه ابولی“،“سره بازی “ و “ترك بازی“.