زیرسیگاری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
با استفاده از نوار خالی تیربار و ته جای خمپاره، زیر سیگاری می ساختیم. پوكه های خالی را با شانۀ ردیف كننده در ابعاد مختلف دور جای خمپاره حلقه و نصب می كردیم و كار تمام بود.
با استفاده از نوار خالی تیربار و ته جای خمپاره، زیر سیگاری می ساختیم. پوكه های خالی را با شانۀ ردیف كننده در ابعاد مختلف دور جای خمپاره حلقه و نصب می كردیم و كار تمام بود.