زور و زبان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در مقایسه با افرادی كه طبعاً ساكت و آرام سر در لاك خود بودند، بعضی كه زبان و بیان و قدرت نطقی داشتند بسیار به چشم می آمدند چون بخشی از امور جاری وظایفشان طرح و توجیه مسائل بود. آنهم به زبان خوشی كه می گویند مار را از سوراخ بیرون می كشد. ـ شما […]
در مقایسه با افرادی كه طبعاً ساكت و آرام سر در لاك خود بودند، بعضی كه زبان و بیان و قدرت نطقی داشتند بسیار به چشم می آمدند چون بخشی از امور جاری وظایفشان طرح و توجیه مسائل بود. آنهم به زبان خوشی كه می گویند مار را از سوراخ بیرون می كشد.
ـ شما اگر این زبان را نداشتی چه كار می كردی؟
ـ هیچی، آن وقت مجبور بودم از زورم استفاده كنم!