زندگی یك ساعته

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات كربلای ٤ به یكی از برادران سپاهی كه بنه(پستۀ كوهی) را با پوست سخت می جوید گفتم: ـ اصغری دندان هایت خراب می شود. ـ یك ساعت بیشتر با آنها كار ندارم. بعد از آن چه خراب، چه درست!
در عملیات كربلای ٤ به یكی از برادران سپاهی كه بنه(پستۀ كوهی) را با پوست سخت می جوید گفتم:
ـ اصغری دندان هایت خراب می شود.
ـ یك ساعت بیشتر با آنها كار ندارم. بعد از آن چه خراب، چه درست!