زبان سبز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
زبان چه سبز و چه سرخ، نرم یا تند و بی مهابا، صریح و با اشاره و كنایه وقتی از غلاف صبر و سكوت بیرون آمد نمایندۀ منویات قلبی گوینده است. ـ شما تا به حال عصبانی شده ای؟ ـ كم نه. ـ وقتی از كوره در بروی بدهانی هم می كنی؟ ـ تا دلت […]
زبان چه سبز و چه سرخ، نرم یا تند و بی مهابا، صریح و با اشاره و كنایه وقتی از غلاف صبر و سكوت بیرون آمد نمایندۀ منویات قلبی گوینده است.
ـ شما تا به حال عصبانی شده ای؟
ـ كم نه.
ـ وقتی از كوره در بروی بدهانی هم می كنی؟
ـ تا دلت بخواد.
ـ مثلاً چه می گویی؟
ـ مرگ بر آمریكا!