زبان تاتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
زبان مردم اشتهارد كه زبان تاتی است در عملیات بسیار كاربرد داشت. بچه های اشتهارد به این سبب اغلب درپست انتقال پیام خدمت می كردند و از كد رمز استفاده نمی كردند و به جای رمز به زبان خود حرف می زدند. مثلاً به جای این كه بگویند به میدان مین رسیدیم، می گفتند به […]
زبان مردم اشتهارد كه زبان تاتی است در عملیات بسیار كاربرد داشت. بچه های اشتهارد به این سبب اغلب درپست انتقال پیام خدمت می كردند و از كد رمز استفاده نمی كردند و به جای رمز به زبان خود حرف می زدند. مثلاً به جای این كه بگویند به میدان مین رسیدیم، می گفتند به سون جار رسیدیم.