روغن نظافت تُن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعد از عملیات بیت المقدس ٤ به خط شاخ شمیران رفتیم. در خط هیچ نوع روغنی برای پاك كردن اسلحه پیدا نمی شد. به ناچار برای نظافت و تعمیر اسلحه از روغن تُن ماهی استفاده كردیم.
بعد از عملیات بیت المقدس ٤ به خط شاخ شمیران رفتیم. در خط هیچ نوع روغنی برای پاك كردن اسلحه پیدا نمی شد. به ناچار برای نظافت و تعمیر اسلحه از روغن تُن ماهی استفاده كردیم.