رمز عبور

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در دژبانی های مستقر درجاده های كردستان راه وسطی برای ماشین های نظامی و افراد خاص تعبیه شده بود كه با استفاده از رمزهای به خصوصی، مثل بوق زدن یا روشن كردن چراغ راهنما به سرعت و بدون تشریفات بازرسی، از محل عبور می كردند. ایـن رمزها در روزهای مختلف متفاوت بود. دو بوق و […]
در دژبانی های مستقر درجاده های كردستان راه وسطی برای ماشین های نظامی و افراد خاص تعبیه شده بود كه با استفاده از رمزهای به خصوصی، مثل بوق زدن یا روشن كردن چراغ راهنما به سرعت و بدون تشریفات بازرسی، از محل عبور می كردند. ایـن رمزها در روزهای مختلف متفاوت بود. دو بوق و یك راهنما یا سه بار روشن و خاموش كردن یكی از چراغ ها و امثال آن از علایم آن گذر بود.