رفت و برگشت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تقلید در كلیات به جایی بر نمی خورد، وای به وقتی كه پای جزئیات به میان آید، آن هم در زبان غیر مادری. ـ گیر عجب آدمی افتادیم ما! ـ خودت گیر عجب آدمی افتادی!
تقلید در كلیات به جایی بر نمی خورد، وای به وقتی كه پای جزئیات به میان آید، آن هم در زبان غیر مادری.
ـ گیر عجب آدمی افتادیم ما!
ـ خودت گیر عجب آدمی افتادی!