رابط لاستیك و پل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای این كه نیروهای عراقی متوجه نشوند در محور مشغول پل زدن هستیم، حدود سه كیلومتر دورتر از محل ساختن پل، لاستیكهایی را آتش زدیم و آنها مشغول آن نقطه كردیم و با استفاده از تاریكی شب، بیش تر كارهایمان را انجام دادیم .
برای این كه نیروهای عراقی متوجه نشوند در محور مشغول پل زدن هستیم، حدود سه كیلومتر دورتر از محل ساختن پل، لاستیكهایی را آتش زدیم و آنها مشغول آن نقطه كردیم و با استفاده از تاریكی شب، بیش تر كارهایمان را انجام دادیم .