دیوارهای مسلح

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اطراف پایگاهمان را طوری درست كرده بودیم كه نفوذ دموكرات و كومله واقعاً سخت بود، دیوارهای اطراف پایگاه را تماماً با بطری های خالی و شكسته می پوشاندیم به گونه ای كه وقتی كسی قصد بالا آمدن از دیوار را داشت به محض لمس لبۀ دیوار بطری ها شكسته و لرزانی كه روی دیوار قرار […]
اطراف پایگاهمان را طوری درست كرده بودیم كه نفوذ دموكرات و كومله واقعاً سخت بود، دیوارهای اطراف پایگاه را تماماً با بطری های خالی و شكسته می پوشاندیم به گونه ای كه وقتی كسی قصد بالا آمدن از دیوار را داشت به محض لمس لبۀ دیوار بطری ها شكسته و لرزانی كه روی دیوار قرار داشتند در دستش فرو می رفتند و چون این بطری ها به جایی گیر نبودند باعث می شدند تعادل افراد به هم خورده و به پایین سقوط كنند.