دَرَق

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
هم جوار ماهدشت، روستایی است به نام دَرَق. این روستا شهدای زیادی در جنگ تقدیم انقلاب كرده است. از گردان ما كه همه درقی بودند چیزی باقی نمانده بود، با این وصف در جبهه وقتی خمپاره می آمد و صدای سوت آن را می شنیدیم بچه ها، نیروهای گردان ما را با دست نشان می […]
هم جوار ماهدشت، روستایی است به نام دَرَق. این روستا شهدای زیادی در جنگ تقدیم انقلاب كرده است. از گردان ما كه همه درقی بودند چیزی باقی نمانده بود، با این وصف در جبهه وقتی خمپاره می آمد و صدای سوت آن را می شنیدیم بچه ها، نیروهای گردان ما را با دست نشان می دادند و می گفتند:«آن جا، اگر دنبال درقی می گردی آن جاست، یك كم آن طرف تر».