دو صدای انفجار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
هم سنگران سر پوش جلوی گلولۀ آر.پی.جی. را باز كرده و یك عدد نارنجك كه ضامن آن را كشیده و با نخ یا كش یا چسب دور آن را پیچیده بودند در دهانۀ آر.پی.جی قرار دادند. دوباره دهانه را بسته و سپس شلیك كردند. پس از انفجار، دو صدا از محل انفجار برخاست كه یكی […]
هم سنگران سر پوش جلوی گلولۀ آر.پی.جی. را باز كرده و یك عدد نارنجك كه ضامن آن را كشیده و با نخ یا كش یا چسب دور آن را پیچیده بودند در دهانۀ آر.پی.جی قرار دادند. دوباره دهانه را بسته و سپس شلیك كردند. پس از انفجار، دو صدا از محل انفجار برخاست كه یكی از شلیك آر.پی.جی بود و دیگری از نارنجك و این شیوه قدرت تخریبی فراوانی داشت.