دولول

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
من و یكی از هم سنگرانم در فاو آخرین شب مأموریتمان را می گذراندیم. موقع نگهبانی، ضدهوایی دولول به طرف ما شلیك می كرد و تیرهایش هم رسام بود . ما هم برای مقابله، با زحمت تعدادی تیر رسام به دست آوردیم و دو تا اسلحه كلاش را كنار هم قراردادیم و همزمان شلیك كردیم […]
من و یكی از هم سنگرانم در فاو آخرین شب مأموریتمان را می گذراندیم. موقع نگهبانی، ضدهوایی دولول به طرف ما شلیك می كرد و تیرهایش هم رسام بود . ما هم برای مقابله، با زحمت تعدادی تیر رسام به دست آوردیم و دو تا اسلحه كلاش را كنار هم قراردادیم و همزمان شلیك كردیم تا آن ها تصور كنند ما هم دولول داریم. البته این كار باعث شد ضد هوایی آن ها آتش بازی را از سر بگیرد.