دوشكای خودكار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ جنوب، دوشكا را درامتداد لبۀ خاكریز قفل ( هم جهت) می كردیم و بعد قفل بعدی را آزاد می گذاشتیم و با طنابی كه به ماشۀ دوشكا می بستیم و تا سنگر كشیده شده بود، ماشه را می چكاندیم و دوشكا با ضربۀ قنداق خود به چپ و راست می چرخید و اگر […]
در منطقۀ جنوب، دوشكا را درامتداد لبۀ خاكریز قفل ( هم جهت) می كردیم و بعد قفل بعدی را آزاد می گذاشتیم و با طنابی كه به ماشۀ دوشكا می بستیم و تا سنگر كشیده شده بود، ماشه را می چكاندیم و دوشكا با ضربۀ قنداق خود به چپ و راست می چرخید و اگر كسی درآن شرایط بالای خاكریز می رفت هدف قرار می گرفت.