دكان دار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بی سیم چی بودم. برای این كه مسائل زودتر رد و بدل شود اسم های مستعار و معادل برای مسئولان انتخاب می كردیم و به كار می بردیم. مثلاً به برادر مغازه ای كه مسئول ستاد لشكر ١٧ علی بن ابی طالب(ع) بود می گفتم آقای دكان دار!
بی سیم چی بودم. برای این كه مسائل زودتر رد و بدل شود اسم های مستعار و معادل برای مسئولان انتخاب می كردیم و به كار می بردیم. مثلاً به برادر مغازه ای كه مسئول ستاد لشكر ١٧ علی بن ابی طالب(ع) بود می گفتم آقای دكان دار!