دفاع آبی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از شیوه های ابتكاری در نگهداری بسته های پنیر برای محفوظ ماندن از شر موش ها و نیز حفظ آن ها در دمای مناسب، این بود كه بسته های پنیر را در توری های خاصی پشت سنگرهای شناور داخل آب قرار می دادند و هر روز به اندازۀ مصرف روزانه، پنیر خنك و تازه را […]
از شیوه های ابتكاری در نگهداری بسته های پنیر برای محفوظ ماندن از شر موش ها و نیز حفظ آن ها در دمای مناسب، این بود كه بسته های پنیر را در توری های خاصی پشت سنگرهای شناور داخل آب قرار می دادند و هر روز به اندازۀ مصرف روزانه، پنیر خنك و تازه را از آب برمی داشتند.