دست ها بالا و الا حركت نكن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
رفتار بچه ها با اسرا هم تماشایی بود. هیچ وقت نمی توانستند با آن ها با خشونت رو به رو شوند. اگر بدقلقلی می كردند به آن ها نمی گفتند می كشیمتون یا خفه تون می كنیم. موقعی كه به ستون یك به عقب می آمدند، قاعدتاً باید دست هایشان را روی سرشان می گذاشتند، […]
رفتار بچه ها با اسرا هم تماشایی بود. هیچ وقت نمی توانستند با آن ها با خشونت رو به رو شوند. اگر بدقلقلی می كردند به آن ها نمی گفتند می كشیمتون یا خفه تون می كنیم. موقعی كه به ستون یك به عقب می آمدند، قاعدتاً باید دست هایشان را روی سرشان می گذاشتند، حالا اگر یك نفر پیدا می شد با بچه ها راه نمی آمد و آن ها را عصبانی می كرد می گفتند:«دست ها بالا و الا .... حركت نكن».