دستگیرۀ حمل و نقل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
چاشنی انفجاری كه بر سر موشك های كاتیوشا بسته می شود حلقه ای دارد شبیه حلقۀ دسته كلید، به قطر شیشۀ مربا. بچه ها را به گردن شیشه مربا می انداختند و آن ها را دسته دار می كردند و به این ترتیب، حمل و نقل تعداد زیادی از ظروف را با دست امكان پذیر […]
چاشنی انفجاری كه بر سر موشك های كاتیوشا بسته می شود حلقه ای دارد شبیه حلقۀ دسته كلید، به قطر شیشۀ مربا. بچه ها را به گردن شیشه مربا می انداختند و آن ها را دسته دار می كردند و به این ترتیب، حمل و نقل تعداد زیادی از ظروف را با دست امكان پذیر می ساختند.