دستان راهنما

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه سومار با نفوذ به منطقۀ دشمن، توپ های ضد هوایی را كه بین ما و عراقی ها جا مانده بود غنیمت گرفتیم. جاده كوهستانی و پراز پرتگاه بود. حتی نمی شد چراغ ماشین را روشن كرد. ناچار دو نفر جلوی ماشین می دویدند و با باز كردن دست هایشان به دو طرف به […]
در جبهه سومار با نفوذ به منطقۀ دشمن، توپ های ضد هوایی را كه بین ما و عراقی ها جا مانده بود غنیمت گرفتیم. جاده كوهستانی و پراز پرتگاه بود. حتی نمی شد چراغ ماشین را روشن كرد. ناچار دو نفر جلوی ماشین می دویدند و با باز كردن دست هایشان به دو طرف به راننده علامت می دادند. به این طریق، توپ ها را منتقل كردیم .