در هوشیار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهۀ اروند رود سنگر كمین ما در حیاطی قرار داشت و حیاط كنار اسكله بود و در آن به سوی رودخانه باز می شد. برای این كه بیش تر در جریان حركات دشمن باشیم، درحیاط را كندیم و روی زمین خواباندیم. هنگامی كه كسی پایش را روی در می گذاشت، صدای ناهنجاری از آن […]
در جبهۀ اروند رود سنگر كمین ما در حیاطی قرار داشت و حیاط كنار اسكله بود و در آن به سوی رودخانه باز می شد. برای این كه بیش تر در جریان حركات دشمن باشیم، درحیاط را كندیم و روی زمین خواباندیم. هنگامی كه كسی پایش را روی در می گذاشت، صدای ناهنجاری از آن برمی خاست وخبردار می شدیم كه دشمن در حال ورود به حیاط و نزدیك شدن به سنگر كمین ماست.