در روشنایی آتش سیگار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ میمك شب ها باید در تاریكی مطلق جاده سازی می كردیم. چون در آن ظلمات دید نداشتیم و این امر كار را غیرممكن می كرد به یكی از دوستان پیشنهاد دادیم یك نخ سیگار روشن كند و پشت به دشمن رو به من بایستد تا بتوانم با روشنایی آتش سیگار جلویم را ببینم […]
در منطقۀ میمك شب ها باید در تاریكی مطلق جاده سازی می كردیم. چون در آن ظلمات دید نداشتیم و این امر كار را غیرممكن می كرد به یكی از دوستان پیشنهاد دادیم یك نخ سیگار روشن كند و پشت به دشمن رو به من بایستد تا بتوانم با روشنایی آتش سیگار جلویم را ببینم و كار را انجام دهم. حدود دو كیلومتر از جاده به این طریق زده شد بدون این كه دشمن متوجه ما بشود.