دروغ باوركردنی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات خیبر محاصره شدیم. دیگر بچه ها روحیه نداشتند دستور عقب نشینی آمد. همان موقع عراقی ها هم پیشروی خود را آغاز كردند. در همین شرایط، یكی از بی سیم چی ها فریاد زد:“ا…اكبر،ا…اكبر صدام كشته شد“. ازپشت بی سیم گفته بودند كه خبر رسیده صدام حسین كشته شده است. تمام بچه ها خوشحال […]
در عملیات خیبر محاصره شدیم. دیگر بچه ها روحیه نداشتند دستور عقب نشینی آمد. همان موقع عراقی ها هم پیشروی خود را آغاز كردند. در همین شرایط، یكی از بی سیم چی ها فریاد زد:“ا...اكبر،ا...اكبر صدام كشته شد“. ازپشت بی سیم گفته بودند كه خبر رسیده صدام حسین كشته شده است. تمام بچه ها خوشحال شدند و با روحیۀ عجیبی بعد از آن مقاومت كردند و عراقی ها را عقب زدند. تا این كه نیروهای تازه نفس آمدند و ما عقب رفتیم و متوجه شدیم كه بی سیم چی در آن لحظات برای حفظ روحیۀ نیروها مجبور به دادن این خبر دروغ شده است.