خیر مقدم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نیروی جدیدی كه به گردان تخریب می آمد، می رفتیم استقبال، با همان سر و وضع وحشتناك و بدن پیچ و مهره ای! تصورش را بكنید، بندۀ خدا اگر با چهار نفر سلام و علیك و احوال پرسی می كرد یكی دست نداشت، دیگر از جفت پا محروم بود، آن یكی از چشم. خلاصه جنسمان […]
نیروی جدیدی كه به گردان تخریب می آمد، می رفتیم استقبال، با همان سر و وضع وحشتناك و بدن پیچ و مهره ای! تصورش را بكنید، بندۀ خدا اگر با چهار نفر سلام و علیك و احوال پرسی می كرد یكی دست نداشت، دیگر از جفت پا محروم بود، آن یكی از چشم. خلاصه جنسمان جور بود، بعد بچه ها برای خیر مقدم یمی گفتند:«چه عجب، خوش آمدی، صفا آوردی، قدمت روی مین! چشم دشمن روشن».