خودكار جنگی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از ابتكارات و كارهای ذوقی بچه ها ساختن خودكار با پوكۀ فشنگ بود، به خصوص فشنگ تیربار و قناصه كه در واقع پوكۀ آن كار بدنۀ خودكار و دستگیرۀ آن را می كرد.
از ابتكارات و كارهای ذوقی بچه ها ساختن خودكار با پوكۀ فشنگ بود، به خصوص فشنگ تیربار و قناصه كه در واقع پوكۀ آن كار بدنۀ خودكار و دستگیرۀ آن را می كرد.