خواب شیطان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
حمام صبح بعضی ها ترك نمی شد. قبل از مراسم صبحگاه بقچه به بغل بدو بدو می كردند كه به موقع برسند. الحق والانصاف نمی شد از كنارشان رد شد و چیزی نگفت. انگار خوبیت نداشت، البته منظور، عبارت «عافیت باشید» نبود. ـ پسر! با شیطان قرارداد امضا كرده ای كه این قدر به خوابت […]
حمام صبح بعضی ها ترك نمی شد. قبل از مراسم صبحگاه بقچه به بغل بدو بدو می كردند كه به موقع برسند. الحق والانصاف نمی شد از كنارشان رد شد و چیزی نگفت. انگار خوبیت نداشت، البته منظور، عبارت «عافیت باشید» نبود.
ـ پسر! با شیطان قرارداد امضا كرده ای كه این قدر به خوابت می آید؟ چرا سراغ ما را نمی گیرد؟
ـ مگر می شود شیطان به خواب شیطان بیاید! این كه نقض غرض است!